เกี่ยวกับเรา

NAKAYAMA HOME  > เกี่ยวกับเรา

นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หลักการพื้นฐาน

เราตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจในแต่ละวันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลก
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด,
เราจะพยายามส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทั้งหมดได้มีส่วนร่วมด้วยอย่างต่อเนื่อง

นโยบายพื้นฐาน

1.พยายามลดมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  1. (1)่งเสริมกระทรวงอนุรักษ์ทรัพยากร และ กระทรวงพลังงาน
  2. (2)ผลักดันการลดปริมาณขยะของเสีย
  3. (3)พยายามป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  4. (4)จัดการควบคุมเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆอย่างเหมาะสม

2.กำหนดเป้าหมาย และจุดประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

ำหนดเป้าหมายน่าจะประสบผลผลสำเร็จเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับเรื่องนี้ เราจะพิจารณาเพื่อตอบสนองความต้องการอีกครั้ง

3.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

4.เผยแพร่นโยบายให้เป็นที่รู้จัก

จัดทำเอกสารทำความเข้าใจให้กับพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเผยแพร่ออกไปภายนอกบริษัทอย่างกว้างขวาง

Copyright© Nakayama Co.,Ltd. All Rights Reserved.