นโยบายความเป็นส่วนตัว

NAKAYAMA HOME  > นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของ Nakayama Corporation ในครั้งนี้

การติดต่อสอบถามเรื่องต่างๆมายัง บริษัทNakayama โดยข้อตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ขอความกรุณาทุกท่านกรอกหัวข้อที่จำเป็นลงในแบบสอบถามเพื่อส่งมายังเรา

Nakayama Corporation「นโยบายความเป็นส่วนตัว」

บริษัทตะหนักถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้อย่างเหมาะสม( ซึ่งด้านล่างที่จะกล่าวต่อไปนี้ เรียกว่า 「ข้อมูลส่วนบุคคล」 ในฐานะบริษัทจึงดำเนินการดังน

1.ำเนินการฝาก, การสนับสนุน, การใช้, การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

การฝาก, การสนับสนุน, การใช้, การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ขัดกับความตั้งใจของเจ้าตัว จะทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการค้าและยังเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย ดังนั้น การฝาก, การสนับสนุน, การใช้, การเก็บรวบรวม ต่างๆของข้อมูลส่วนบุคคลจึงระบุกฎเกณฑ์ไว้เป็นข้อๆอย่างชัดเจน กรณีได้รับข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บตามขอบข่ายความสำคัญ โดยข้างบนได้กล่าวถึงช่องทางการติดต่อสอบถามของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ทางบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นทราบก่อนได้รับการยินยอมจากลูกค้า ยกเว้นกรณีข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์ทางด้านกฎหมาย อีกทั้ง กรณีที่มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ผู้ที่มารับช่วงงานต่อ มีการกำหนดหน้าที่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยร่างสัญญาการรักษาความลับต่างขึ้น มาควบคุมเพื่อให้ผู้รับช่วงงานต่อได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม

2.การป้องกัน การรั่วไหล, การแก้ไขปลอมแปลง, การทำลาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้เกิดขึ้น

เพื่อป้องกัน การรั่วไหล, การแก้ไขปลอมแปลง, การทำลาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลมิให้เกิดขึ้น เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ Anti-Virusต่างๆ และรับมือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.ปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐานอื่นๆ

เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การเริ่มกฎหมายคุ้มครองข้อมูลลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามบรรทัดฐานอื่นๆไปพร้อมกับ การกระทำที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับบริษัท นอกจากนี้ ยังดำเนินการให้คำแนะนำ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานรวมถึงกรรมการผู้บริหาร

4.ปรับปรุง โปรแกรม compliance คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล มีการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ ตัดสินใจ, บังคับใช้, พร้อมทั้งบำรุงรักษาโปรแกรม compliance

5.เกี่ยวกับการติดต่อและสอบถามข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยมีขอบข่ายจุดประสงค์การรวบรวมต่างๆซึ่งได้ชี้แจงให้กับลูกค้าไว้ล่วงหน้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัทอาจจะมีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่าง หรือบริการของบริษัทที่มีให้ลูกค้า โดยการจัดส่งเอกสารหรือส่งทางอีเมลล์ กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการการแนะนำเหล่านี้ สามารถติดต่อสอบถามทางเราได้ทางอีเมลล์ที่มีให้ระบุตรงท้าย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบ, การแก้ไข, การสอบถามข้อมูลของลูกค้า กรุณาติดต่อด้วยตัวเอง โดยกรอกหัวข้อถัดไปบนช่องทางการติดต่อทางอีเมลล์ที่ระบุให้กรอกตอนท้าย

■ช่องทางในการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบริษัทและนโยบายน
อีเมลล: privacy@prm-sv2.nakayama21.co.jp

Copyright© Nakayama Co.,Ltd. All Rights Reserved.